Waterstof

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

|
Waterstof

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we voor de uitdaging staan een duurzaam energiesysteem op te zetten. Waterstof kan daarin een sleutelrol spelen. Met het waterstofprogramma NHN willen we Noord-Holland Noord uit laten groeien tot een van de grote waterstofregio’s in Noordwest-Europa.

De regio Noord-Holland Noord heeft alle kwaliteiten om deze doelstelling te behalen. Vanuit de Regio Deal stimuleren we een aantal projecten daarin. De aanwezige kennis, ervaring en infrastructuur maken van de regio Noord-Holland Noord een belangrijke speler in de energietransitie. 

Wat levert dat op?

De programmalijn Waterstof is nauw verbonden met de twee andere lijnen METIP en Human Capital. De innovaties binnen de programmalijnen brengen onder meer werkgelegenheid met zich mee en hebben een aanzuigende werking op andere bedrijven.

Met de Regio Deal bevorderen we de (versnelde) uitvoering van een aantal innovatieve activiteiten waarmee de waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland de komende jaren een impuls krijgt en die tevens bijdragen aan de energietransitie in de regio en ook in Nederland.

De resultaten van het waterstofprogramma op een rijtje

 • Een bijdrage aan een groene toekomst voor de generaties na ons.
 • Een bijdrage aan de Europese klimaatdoelen.
 • Toename van de beschikbaarheid van duurzame energie.
 • Interessant en toekomstgericht werk voor mensen in en van buiten de regio.
 • Versterking van de lokale economie door nieuwe werkgelegenheid.
 • Versterking van de lokale economie door een interessant vestigingsklimaat voor bedrijven in de energiesector.
 • Kennisontwikkeling en -deling over toepassingen van waterstof.
 • Stimuleren van vraag-aggregatie, door gelijktijdig ontwikkelen van aanbod en afzetmarkt voor leveranciers van Waterstof.

Het programma

Onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition, werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om de productie, distributie en toepassing van groene waterstof[1] te ontwikkelen en stimuleren. Dit gebeurt met het programma waterstof NHN. Een aantal specifieke projecten uit dit programma krijgt ondersteuning vanuit de Regio Deal. Deze projecten vormen de programmalijn Waterstof in de Regio Deal.

Met de programmalijn Waterstof willen we bereiken dat ondernemers en investeerders meer investeren in de regio om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een landelijke en regionale waterstofeconomie. We stimuleren de waterstofeconomie en het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd. Dit doen we bijvoorbeeld door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) projecten in de productie van groene en blauwe waterstof.

Om dat alles voor elkaar te krijgen zetten we in ieder geval in op de volgende programmapunten:

 • Platform Waterstof
  We realiseren een netwerkorganisatie die alle waterstofontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland structureert en coördineert, zodat de regionale partners gezamenlijk en afgestemd werken aan de waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland. Bekijk hier het Waterstof platform. 
 • Het vergroten van de vraag naar waterstof
  We versterken de vraagzijde van deze nieuwe markt. We onderzoeken hoe we dit met voldoende aandacht (en middelen) optimaal realiseren. We verkennen onder meer de mogelijkheid van een financiële regeling om de vraag naar de afname van waterstof te stimuleren.
 • Bijdragen aan de (versnelde) uitvoering van een aantal waterstofinitiatieven, zoals: 
  • H2 Gateway: dit project beoogt de realisatie van een blauwe waterstofproductiefaciliteit op het NAM-terrein in Den Helder. Vanuit de Regio Deal leveren we een bijdrage aan fase2, de businessanalyse.
  • Verduurzaming van walstroomvoorzieningen voor schepen die aanleggen in de regio.
  • H2-Maritiem Den Helder: technisch en commercieel valideren en demonstreren van innovatieve maritieme waterstoftechnologie.
  • Waterstofmolen Wieringermeer: een geoptimaliseerde windturbine met geïntegreerde elektrolyse.
  • Cryogene Innovatie: het efficiënter en duurzamer maken van opslag en transport van waterstof door de realisatie van vloeibaar waterstof.
  • Systeemintegratie Winkelerzand: onderzoek naar de mogelijkheden om zonne-energie om te zetten naar waterstof, als opslagmedium of als bron voor energietoepassingen (is uitgevoerd).
  • Verduurzaming van de bollensector. Hierbij staan de mogelijkheden van waterstof centraal.
 
 • Ook zijn er al een aantal spin-off-projecten, zoals:
  • Onderzoek Bunkerhaven waterstof.
  • Masterplan H2 in de haven van Den Helder.
  • Collectieve opwekking en waterstof-productie in de bollensector.
  • Waterstof in de agro-logistiek.
  • Beregenen op waterstof in de agri-sector.

[1] 

∞ Grijze waterstof is afkomstig uit aardgas of kolen. Daarbij komt vervuilende CO2 vrij in de atmosfeer.

∞ Blauwe waterstof is gebaseerd op hetzelfde principe als grijze waterstof, maar de CO2 die vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden op zee.

∞ Groene waterstof wordt gemaakt met energie uit duurzame bronnen zoals zonne- en windenergie.

Waterstofsubsidie
Er is een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers voor het ombouwen van voer- en vaartuigen naar een waterstofaandrijving. Met deze subsidie geven we een impuls aan bedrijven, zoals in de scheepvaart en agri-sector, om meer gebruik te maken van waterstof. Hierdoor kunnen we de overgang maken naar een duurzame waterstofeconomie. 

Tot wanneer kunt u de waterstofsubsidie aanvragen? 
Vanaf 20 april 2023 is het mogelijk om de waterstofsubsidie aan te vragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 1 oktober 2024 bij ons binnen zijn. 

Klik hier voor meer informatie.