Human Capital

Kennis- en talentontwikkeling.

|
Human Capital

Het Human Capital programma richt zich op kennis en talent voor de technische, maritieme en energiesector in de regio. Samen met kennis- & onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven investeren we in innovatief onderwijs en inspirerende plekken om te leren, ontwikkelen en innoveren. Zo trekken én behouden we gemotiveerd, betrokken goed opgeleid personeel. Daarmee dragen we bij aan een vitale arbeidsmarkt in een economisch sterke regio.

Een regio in ontwikkeling komt nergens zonder de juiste mensen. Geld en middelen zijn belangrijk, maar het grootste kapitaal zit in de kennis en kunde die zij met zich meebrengen. Talent aantrekken én talent behouden verdient dan ook onze volle aandacht. We werken samen met de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs en investeren samen in het grootste goed: menselijk kapitaal.

Wat levert dat op?

De programmalijn Human Capital is nauw verbonden met de twee andere lijnen METIP en Waterstof. De innovaties binnen die programmalijnen brengen onder meer werkgelegenheid met zich mee en hebben een aanzuigende werking op andere bedrijven.

De resultaten op een rijtje

  • Interessant en toekomstgericht werk voor mensen in de regio. We behouden jong talent. En we bieden bij- en omscholingskansen aan mensen die werken in krimpende sectoren (zoals de off shore olie- en gasindustrie) en aan zij-instromers.
  • Interessant en toekomstgericht werk voor mensen van buiten de regio. Wanneer zij zich ook nog in de regio vestigen, versterkt dat de lokale economie.
  • Een interessant vestigingsklimaat voor bedrijven in de technische, maritieme of (duurzame) energiesector. Er is immers genoeg juist opgeleid personeel.

Het programma

Het programma Human Capital bestaat uit twee hoofdlijnen.

1. We versterken het regionale netwerk.
Dat doen we onder meer door voort te bouwen op het netwerkplatform Tech@Connect. In dit netwerkplatform werken ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen nu al samen. Een programmadirecteur is eind 2021 aangesteld om te zorgen dat alle bestaande initiatieven en toekomstige initiatieven op elkaar worden afgestemd. Zo spelen we nog beter in op de vraagstukken van ondernemers en koppelen die aan onderwijs. We werken aan een zogenaamde ‘purpose case’ om de gewenste impact en bijbehorende doelstellingen van Tech@Connect met alle betrokken in beeld te brengen. Zodat er, na het afgesloten convenant van Tech@Connect in 2016, nu een actuele basis ligt. Ook de gewenste organisatievorm en de vragen rondom continuïteit worden hierin uitgewerkt.  

2. We zetten nieuwe activiteiten op
Deze activiteiten sluiten aan op de al bestaande activiteiten van Tech@Connect. En richten zich dan ook op kiezen, leren, werken en innoveren in de technische, maritieme en energiesector.

Kiezen
Te weinig mensen kiezen voor techniek, terwijl daar juist interessante baankansen liggen in de komende decennia. Het TekPark op Willemsoord richt zich op de jongste generaties in de regio om hen te enthousiasmeren voor de technische sector. Daarvoor zetten we de activiteiten die nu al plaatsvinden op het TekPark voort en breiden die verder uit.

Het TekPark is een plek waar jongeren recreëren en op een leuke manier kennismaken met techniek. Met games bijvoorbeeld en een bijzonder LEGO-project. Het TekPark verzorgt daarnaast lessen voor het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs.

Leren
De extra bedrijvigheid die ontstaat vanuit innovaties binnen de programmalijnen METIP en waterstof bieden unieke kansen voor samenwerking met onderwijs. Er is een overeenkomst afgesloten met het Clusius College en ROC Kop van Noord- Holland voor het opzetten van keuzevakken op het gebied van drones, 3D-printing en Extended Reality.

Ook onderwijs over waterstof staat op de agenda. Met stakeholders uit het onderwijs verkennen we hoe we een doorgaande leerlijn rondom waterstof kunnen opstellen voor heel Noord-Holland Noord. Daarnaast zijn we in overleg met het ROC Kop van Noord-Holland over de optie om een practor* te benoemen die zich gaat richten op het vernieuwen van (praktijkgericht) onderwijs, gericht op de programmalijnen METIP en Waterstof.

* Een practor is het boegbeeld en inspirator van een expertiseplatform binnen een mbo-instelling. En verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis.

Werken
Als gevolg van de programmalijnen METIP en Waterstof ontstaat er nieuwe bedrijvigheid. Dit levert op termijn nieuwe werkgelegenheid op, direct en indirect. Dit wordt via een economische effectanalyse in kaart gebracht. Op basis daarvan brengen we in beeld welke (andere/nieuwe) vaardigheden nodig zijn voor deze nieuwe werkgelegenheid, zodat we arbeidskrachten uit de regio kunnen helpen deze verder te ontwikkelen. Daarvoor zetten we, via het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RPA) NHN, een vaardighedenaanpak op om onder andere zij-instromers en mensen die omscholing willen op te leiden.

We stellen een opleidingsbudget beschikbaar. Om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk mensen:
1.  Hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.
2.  Zich voor kunnen bereiden op technologische veranderingen.
3.  Een overstap kunnen maken uit een andere sector.

We zijn met het RPA in overleg of dit via het scholingsfonds (wat zij nu ontwikkelen) ter beschikking kan worden gesteld.

Innoveren
Op de websites van METIP en Waterstof leest u alles over de innovaties binnen de programmalijnen.